Az MVGYOSZ weboldalain nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

 

Közzététel dátuma: 2023. december 5.

I. Általános rendelkezések

I.1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MVGYOSZ), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentumot. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, és a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, rendelkezéseknek. Jelen dokumentum folyamatosan elérhető az mvgyosz.hu oldalon. Az MVGYOSZ elkötelezett az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. Az MVGYOSZ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

I.2. Az adatkezelés célja

Az MVGYOSZ az általa üzemeltetett szolgáltatások igénybevétele érdekében kezeli a felhasználók és a felhasználóként belépni kívánók adatait.

I.3. Az adatkezelő adatai

Jelen weboldalt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47.
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék: 01-02-0000551
Adószám: 19002464-2-42
E-mail: info kukac mvgyosz pont hu)

üzemelteti a www.mvgyosz.hu elérhetőségen.

I.4. Fontosabb fogalmak

–  Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

–   Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

– Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi;

– Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

– Tagegyesületi belépés/regisztráció: az MVGYOSZ tagegyesülete tagjának személyes adatok alapján történő azonosítása és adatainak rögzítése. A tagegyesületi regisztráció az MVGYOSZ azon tagegyesületénél történik, melynek az adott személy a tagja.

–Weboldalon történő regisztráció: a weboldalakon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vétele érdekében azon látássérült felhasználók személyes adatok alapján történő azonosítása, adatainak megadása, akik nem tagjai az MVGYOSZ valamelyik tagegyesületének.

I.5. A tájékoztató hatálya és módosítása

Az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) hatálya az MVGYOSZ jelen weboldalhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és az e szolgáltatások nyújtásával összefüggő adatkezeléseire terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a weboldalon megjelenő harmadik személyek szolgáltatásaihoz, kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen weboldalon található hivatkozás vezet.

Jelen tájékoztató nem terjed ki az MVGYOSZ-szel egyéb szerződéses kapcsolatban állók adatait tartalmazó adatkezelésekre.

A tájékoztató módosításának jogát az MVGYOSZ fenntartja, a bekövetkező változásokról a felhasználókat weboldalán megfelelő időpontban informálja, továbbá kérésre tájékoztatja a felhasználót a korábbi módosításokról. Az MVGYOSZ a módosított tájékoztatót közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

I.6. A weboldal célja

Jelen weboldal célja az MVGYOSZ tevékenységének bemutatása, bizonyos szolgáltatásainak elérhetővé tétele az azokra jogosult felhasználók számára.

II. Adatkezelés

II.1. Az adatkezelés jogalapja és elvei, az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelője az MVGYOSZ. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a weboldal használatával, az weboldalon történő regisztrációval, illetve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével elfogadják jelen tájékoztatót, az elfogadás az érintett tájékoztatásának minősül.

Az adatkezelés elvei:

Az MVGYOSZ kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vétele, az ezekkel kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükségesek.
A személyes adatok kezelése tisztességesen, és törvényesen történik.
Az adatkezelés minden esetben megfelel az adatkezelés céljának, a személyes adatok kizárólag a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges mértékben és ideig kezelhetők; az adatok pontossága, teljessége, naprakészsége biztosított.
A személyes adatok kezelése az MVGYOSZ székhelyén, telephelyén, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az MVGYOSZ hozza meg.

Az MVGYOSZ magyar jogi személy, ennek megfelelően az adatkezelés helye Magyarország.

II.2. A kezelt személyes adatok köre

II.2.1. A weboldalon történő regisztráció

Önmagában a weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatásokat ugyanakkor – így különösen: online hangos könyvtár, távoli segítségnyújtás látássérültek részére (a továbbiakban: távszem), Digitális Tartalom Látássérülteknek (a továbbiakban: DITAL), webáruház – kizárólag az egységes tagnyilvántartó rendszerben szereplő személyek vehetnek igénybe. A megadott adatok célja ezekben az esetekben a szolgáltatás nyújtása érdekében az érintett azonosítása. A rájuk vonatkozó ÁSZF alapján a távszem, az online hangos könyvtár és DITAL szolgáltatást csak olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő személyek vehetik igénybe.

Az MVGYOSZ kizárólag a weboldalon történő regisztráció esetén kezeli a regisztrációhoz szükséges személyes adatait azoknak, akik a szolgáltatásokat igénybe kívánják venni.
Ennek érdekében a weboldalon történő regisztráció során az érintett személy részére felhasználói fiók kerül létrehozásra.
A tagegyesületi regisztrációval rendelkező tagok regisztrációja a weboldalon: a szövetség tagegyesületeinek tagjai a weboldalon törzsszám, valamint e-mail cím megadásával azonosíthatják magukat (weboldalon történő regisztráció). Az azonosítás elvégzését követően az egységes tagnyilvántartó rendszerben nyilvántartott adataik közül az alábbi adatok átemelésre kerülnek az MVGYOSZ rendszerébe, melyeket a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt az MVGYOSZ kezel:

 • teljes név
 • születési családi és utónév;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • lakcím;
 • MVGYOSZ törzsszám/nyilvántartási szám;
 • a látássérültség mértéke;
 • a tagsági jogviszony érvényessége.

Tagsági jogviszonnyal nem rendelkező látássérült személyek regisztrációja a weboldalon:

Amennyiben a weboldalon keresztüli szolgáltatást olyan személy kívánja igénybe venni, aki nem tagja az MVGYOSZ valamelyik tagegyesületének, az a vezeték-, illetve keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, születési dátuma és helye, anyja neve, lakcíme, látássérültségének mértéke megadását, valamint az érintett szolgáltatás általános szerződési feltételének, illetve az MVGYOSZ adatvédelmi tájékoztatójának elfogadását követően e-mailben kap üzenetet arról, hogy az ügyfél weboldalon történő regisztráció érdekében milyen további adatokat kell megadnia.

A regisztrációhoz a látássérültség tényét az alábbi scannelt formában beküldött iratok valamelyikével igazolni kell: fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, vagy magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat, a látássérültség fennállását igazoló komplex minősítés, ORSZI, vagy OOSZI szakvélemény, illetőleg szakhatósági állásfoglalás, avagy szemész szakorvos által kiállított igazolás. Az MVGYOSZ jogosult az érintett által a fentiek szerint rendelkezésre bocsátott iratban foglalt valamennyi személyes adatát kezelni, beleértve az egészségi állapotra és fogyatékosságra vonatkozó személyes adatokat is. A végleges regisztrációra a megadott adatok, beküldött iratok ellenőrzését és a szolgáltatási díj befizetését követően kerül sor. A sikeres regisztráció során az érintett számára törzsszám kerül kiküldésre, melyet a szolgáltatások igénybevétele során azonosítása érdekében használnia kell.

II.2.2. Online rendeléshez szükséges adatok

A webáruházon keresztüli rendelés során az azonosítást követően a szállításhoz, számlázáshoz szükséges adatokat csak akkor és annyiban kötelező megadni, amennyiben azok nem azonosak az egységes tagnyilvántartó rendszerben szereplő adatokkal, illetve amelyeket a regisztráció során nem rögzítettek (például eltérő szállítási cím, a vevő telefonszáma, e-mail címe.)

Azok, akik nem az MVGYOSZ tagegyesületének tagjaként vásárolnak, online rendeléshez a szállításhoz, számlázáshoz szükséges alábbi adatokat kötelesek megadni: családi és utónév, szállítási, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

II.2.3. Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges adatok

A hírlevélre feliratkozáshoz

 • családi és utónév,
 • e-mail cím megadása kötelező.

II.2.4. Cookie-k (sütik)

II.2.4.1. A sütik feladata

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

– megkönnyítik a weboldal használatát;

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

II.2.4.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az MVGYOSZ weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

II.3. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A weboldalon megadott, illetve az egységes tagnyilvántartó rendszerből átvett adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a weboldal szolgáltatásainak, illetve e szolgáltatások jogszerű igénybevételének biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatásokról tájékoztató kiküldése.

A hírlevélre történő feliratkozás célja, hogy a felhasználók részére az őket, valamint a szövetséget érintő legfontosabb hírekről, aktualitásokról hírlevél kerülhessen kiküldésre.

A felhasználó a taglekérdező felületén – a tagsági jogviszony, illetve annak érvényességi ideje ellenőrzése céljából – az e-mail cím vagy a törzsszám megadásával lekérdezheti az MVGYOSZ egységes tagnyilvántartó rendszerében szereplő adatok közül az alábbiakat: név, e-mail, tagegyesület, tagsági jogviszony érvényessége. A rendszer az adatokat a tagnyilvántartóban rögzített e-mail címre küldi meg.

taglekérdező felület elérhető az mvgyosz.hu / Bodor Tibor hangoskönyvtár menüpont alatt, a bolt.mvgyosz.hu weboldalon, illetve a tavszem.hu / regisztráció, valamint a hangoskonyvtar.mvgyosz.hu oldalon.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek kifejezett hozzájárulása. Az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják, azonban a regisztrációs adatok kezelésére vonatkozó visszavonás esetén a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevételére való jogosultság megszűnik. Az MVGYOSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy a weboldalon történő beazonosításhoz szükséges adatmezők tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. Az MVGYOSZ ugyanakkor nem változtathatja meg a korábban már megadott adatokat.

II.4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, adatok felhasználása

Az adatokhoz az MVGYOSZ érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen a munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, őket az adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. A kezelt adatokat az MVGYOSZ csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály előírja. Az MVGYOSZ az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az MVGYOSZ döntéseinek végrehajtására jogosult, az MVGYOSZ utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybevétele az MVGYOSZ felelősségét nem érinti. Az MVGYOSZ jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

II.5. Az adatkezelés időtartama

Az MVGYOSZ a szolgáltatások nyújtása érdekében rendelkezésre bocsátott adatokat a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt kezeli. Az adatkezelésre, annak időtartamára vonatkozó további szabályokat az egyes szolgáltatásokra vonatkozó pontok tartalmazzák. A felhasználó kérheti a weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az MVGYOSZ rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. Amennyiben a felhasználó és az MVGYOSZ között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadóak. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az MVGYOSZ az adatokat kezelheti.

II.6. A vonatkozó fontosabb jogszabályok

Az MVGYOSZ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/79 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

III. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális adatkezelési szabályok

III.1. Távoli segítségnyújtás látássérült embereknek (Távszem) szolgáltatás

Az MVGYOSZ az e szolgáltatást igénybe vevők (felhasználók) és felhasználóként belépni kívánók személyes adatait kizárólag annak érdekében kezeli, hogy a látássérült emberek magas színvonalú, infokommunikációs alapú segítséget nyújtó távszolgáltatást vehessenek igénybe.

Az adatkezeléssel érintettek köre

Érintett az a látássérült személy, aki felhasználóként jelentkezik, és a weboldalon regisztrál a távszem szolgáltatás igénybevétele érdekében.

Távszem felhasználó lehet az a 14. életévét betöltött látássérült személy, aki

– folyamatosan fennálló tagsági jogviszonyban áll az MVGYOSZ valamely tagegyesületével, vagy

– az a látássérült személy, aki nem tagja az MVGYOSZ egyik tagegyesületének sem, de igazolja látássérülését és elvégzi a regisztrációt, és ezáltal szerződést köt a Távszem szolgáltatás használatára.

Adatkezelés a regisztráció során

A Távszem szolgáltatás felhasználói közé jelentkező látássérült személyek a weboldalon lévő regisztrációs űrlap kitöltésével magukra nézve kötelezően elfogadják az ÁSZF-ben és a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés tehát önkéntes, azonban aki a regisztrációhoz szükséges adatai kezeléséhez nem járul hozzá, regisztráció hiányában a Távszem szolgáltatás használatára nem jogosult.

Az MVGYOSZ a távszem szolgáltatás során a felhasználók jelen tájékoztató II.2.1. pontjában rögzített személyes adatait kezeli, illetve iratait tárolja.

Az adatok megismerésére jogosultak az MVGYOSZ azon munkatársai, akik a távszem felhasználók ügyintézésével kapcsolatos feladatokat látnak el.

Távszem felhasználóként történt regisztrációt követően a fent meghatározott személyes adatokat az MVGYOSZ mindaddig kezelheti, amíg az érintett a távszem szolgáltatást igénybe veszi.

A szolgáltatás a tavszem.mvgyosz.hu weboldalon érhető el.

Adatkezelés a szolgáltatás igénybevétele során

A felhasználótól érkező hívást a rendszer a belépéskor megadott törzsszám és e-mail cím alapján azonosítja. A rendszer az MVGYOSZ egységes tagnyilvántartó rendszerből lekéri a felhasználó vezeték- és keresztnevét, valamint születési nevét, a felhasználó e személyes adatait – a megszólítás megkönnyítése érdekében – látja az operátor a hívás során.

A Távszem szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó és az operátor közti beszélgetésről (hívásról) a rendszer hangfelvételt készít, mely a hívás időpontját is rögzíti. A rendszer e felvételt panaszkezelés és a szolgáltatás fejlesztése céljából 30 napig tárolja, ezt követően automatikusan, véglegesen törli.

Ezen túlmenően az operátor a hívás során – a megfelelő segítségnyújtás érdekében – a felhasználó eszközének kameraképét is látja élő képen, illetve az operátor pillanatfelvételt is tud készíteni az élő képről. Ezek a felvételek a hívás végén automatikusan törlődnek, a hívásról egyéb képfelvétel nem készül.

A hívás során a felhasználó – saját kezdeményezésére – megoszthatja a helyadatát, pozícióját az operátorral a megfelelő segítségnyújtás megkönnyítése céljából. Ebben az esetben az operátor a hívás végéig látja a felhasználó helyadatát, pozícióváltás esetén automatikusan frissítve.

A hívásról készült hangfelvétel a Távszem webalkalmazásban a felhasználó számára is visszahallgatható 30 napig. Ha a felhasználó a fiókjában törli a felvételt, az nem érinti a központilag rögzített felvételt, melyet a rendszer megőriz 30 napig.

A hangfelvételek tárolásáról az MVGYOSZ adatfeldolgozó útján gondoskodik, a felvételeket Magyarországon található szervereken tárolják.

Adatkezelés jogalapja:

A hívás során a személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

A felhasználó felelőssége, hogy más személy személyes adatát tartalmazó információt a hívása során ne osszon meg az operátorral.

Adatbiztonság:

A hívás során biztonságos, nem lehallgatható, nem módosítható csatornán zajlik a kommunikáció. A felhasználó és a Távszem operátor a hívás során Peer to Peer (P2P) technológiával (közvetlen kapcsolat) kommunikál.

III.2. Az MVGYOSZ Bodor Tibor Hangoskönyvtár online szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A hangoskönyvtár, illetve a hangoskönyvtár online szolgáltatást kizárólag olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő, a II.2.1. pontban foglaltak szerint az weboldalon regisztrált (egységes tagnyilvántartó rendszerben szereplő) felhasználók vehetik igénybe.  A regisztrált felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az MVGYOSZ a jelen tájékoztató II.2. 1 pontjában felsorolt személyes adatait, valamint az általa kikölcsönzött könyveket tartja nyilván és kezeli.
Fenti adatkezelésre a könyvtár online szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt kerül sor. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők az MVGYOSZ azon munkatársai, akik a Bodor Tibor Hangos Könyvtár online szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat látnak el.

A szolgáltatás a hangoskonyvtar.mvgyosz.hu weboldalon érhető el.

A szolgáltatáshoz való hozzáférés mobiltelefonra letölthető alkalmazáson keresztül is lehetséges. Az MVGYOSZ hangoskönyvtára Google Play-en és App Store-on keresztül is letölthető, illetve szerepel a BlindShell Classic 2 készülék alkalmazáslistájában is.

III.3. Az MVGYOSZ webáruház szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelése

Az MVGYOSZ a webáruház igénybevétele esetén a rá vonatkozó általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzített célok megvalósulása érdekében a felhasználók (ebben az esetben vásárlók) személyes adatait kezeli. A webáruházban történő vásárlás során a felhasználók (vevők) rendelési azonosítót kapnak, mely alapján megrendeléseiket kérésre a webáruház üzemeltetésében résztvevő munkatárs bármikor visszanézheti.

Az egységes tagnyilvántartó rendszerben szereplő felhasználó által történő vásárlás esetén az MVGYOSZ a jelen tájékoztató II.2.1. pontjában felsorolt adatokat, továbbá a szállításhoz, számlázáshoz megadott adatokat, illetve az általuk lebonyolított vásárlások adatait (megvásárolt termékek mennyisége, fajtája, ára) kezeli.

A nem tagként történő vásárlás esetén az MVGYOSZ kizárólag a vásárlás érdekében megadott, a II.2.2. pontban szereplő (szállításhoz, számlázáshoz szükséges) adatokat kezeli.

A vásárlással kapcsolatos adatokat az MVGYOSZ mindaddig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését.

A jelen tájékoztató II.2.4. pontjában foglalt cookie-kal kapcsolatban leírtak a webshop szolgáltatás oldalára is irányadók. 

Az adatkezelésre a vásárlásokhoz kapcsolódó jogok érvényesíthetőségének időtartama alatt kerülhet sor. 

IV.2.A weboldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások felhasználóira irányadó további szabályok

IV.1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az MVGYOSZ nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott. A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az MVGYOSZ nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen; Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles különösen:

 • tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • tartózkodni olyan tevékenységektől, amelyek az MVGYOSZ üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az MVGYOSZ további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja. A felhasználók a weboldalon történő regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az MVGYOSZ az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

IV.2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen tájékoztatóban, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az MVGYOSZ a felhasználó regisztrációját – a jogsértés kivizsgálásának ideje alatt a felhasználó erről szóló tájékoztatása mellett – legfeljebb egy hétre felfüggesztheti. A jogsértés megállapítása esetén a felfüggesztés meghatározott ideig, de legfeljebb hat hónapig meghosszabbítható. Ismételt és az MVGYOSZ vagy a tagok érdekeit súlyosan veszélyeztető jogsértés megállapítása esetén akár a felhasználó regisztrációjának törlésére is sor kerülhet és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.
Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az MVGYOSZ a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől függetlenül tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja. Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az MVGYOSZ az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

V. Az MVGYOSZ felelősségének kizárása

V.1. A weboldal működésének folyamatossága

Az MVGYOSZ vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a weboldal működésének zavartalansága és folyamatossága érdekében; ugyanakkor nem szavatolja a weboldal elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a működés felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az MVGYOSZ az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az MVGYOSZ a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

V.2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az MVGYOSZ nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben. A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a szolgáltatások használatára, igénybevételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybevételét.

VI. A felhasználók jogai, a jogérvényesítés lehetőségei

A felhasználót az alábbi jogok illetik meg:

 1. bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint jogosult arra, hogy személyes adataihoz, továbbá az azok kezelését érintő információkhoz hozzáférést kapjon,
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését,
 3. kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, korlátozását vagy zárolását,
 4. tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
 5. joga van az adathordozhatósághoz,
 6. jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogainak érvényesítése érdekében a felhasználó

 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az MVGYOSZ intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az MVGYOSZ a fentebbi jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja,
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az MVGYOSZ megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat,
 3. az MVGYOSZ ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az MVGYOSZ a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az MVGYOSZ adatkezelésére, az érintettek jogaira vonatkozó részletes szabályokat és további tájékoztatást az MVGYOSZ Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

VI.3. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az MVGYOSZ. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy tudományos, és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

VI.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az MVGYOSZ. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy lista 1 elemű- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

VI.5. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

VI.6. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

VI.7. Kifogás benyújtása az MVGYOSZ-hoz

A felhasználók a fent felsorolt adatvédelmi jogaikat érintő panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az MVGYOSZ-hoz fordulhatnak, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az MVGYOSZ a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, azt legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről, illetve az esetlegesen megtett intézkedésekről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. A kifogást az MVGYOSZ I/1. pont szerinti elérhetőségeire kell elküldeni.

VI.8. A jogérvényesítés egyéb módjai

VI.8.1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése

Az érintett a jogainak érvényesítése érdekében 

 1.  a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az MVGYOSZ, mint adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az MVGYOSZ  a fent felsorolt jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 2.  a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az MVGYOSZ, mint adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

VI.8.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett az MVGYOSZ, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az MVGYOSZ a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

IMPRESSZUM

A tartalomért felelős:

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Az MVGYOSZ weboldalain nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

Közzététel dátuma: 2020. október

I. Általános rendelkezések

I.1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A MVGYOSZ, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentumot. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, és a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, rendelkezéseknek. Jelen dokumentum folyamatosan elérhető a mvgyosz.hu oldalon. A MVGYOSZ elkötelezett az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A MVGYOSZ a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

I.2. Az adatkezelés célja

A MVGYOSZ az általa üzemeltetett szolgáltatások igénybe vétele érdekében kezeli a felhasználók és a felhasználóként belépni kívánók adatait.

I.3. Az adatkezelő adatai

Jelen weboldalt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (továbbiakban: Üzemeltető, Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47.
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék: 01-02-0000551
Adószám: 19002464-2-42
E-mail: info kukac mvgyosz pont hu
üzemelteti a www.mvgyosz.hu elérhetőségen.

I.4. Fontosabb fogalmak

–  Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

–   Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

– Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi;

– Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

– Tagegyesületi regisztráció: a MVGYOSZ természetes személy tagjának, illetve a MVGYOSZ tagegyesülete tagjának személyes adatok alapján történő azonosítása. A tagegyesületi regisztráció a MVGYOSZ azon tagegyesületénél történik, melynek az adott személy a tagja.

– Ügyfélportálon történő regisztráció: a portálon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vétele érdekében a tagegyesületi regisztrációval rendelkező, valamint azon látássérült felhasználók személyes adatok alapján történő azonosítása, akik nem tagjai a MVGYOSZ-nak, vagy valamelyik tagegyesületének.

I.5. A tájékoztató hatálya és módosítása

Az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) hatálya a MVGYOSZ jelen weboldalhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és az e szolgáltatások nyújtásával összefüggő adatkezeléseire terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a weboldalon megjelenő harmadik személyek szolgáltatásaihoz, kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen weboldalon található hivatkozás vezet.

Jelen tájékoztató nem terjed ki a MVGYOSZ-el egyéb szerződéses kapcsolatban állók adatait tartalmazó adatkezelésekre.

A tájékoztató módosításának jogát a MVGYOSZ fenntartja, a bekövetkező változásokról a felhasználókat weboldalán megfelelő időpontban informálja, továbbá kérésre tájékoztatja a felhasználót a korábbi módosításokról. A MVGYOSZ a módosított tájékoztatót közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

I.6. A weboldal célja

Jelen weboldal célja a MVGYOSZ tevékenységének bemutatása, bizonyos szolgáltatásainak elérhetővé tétele az azokra jogosult felhasználók számára.

II. Adatkezelés

II.1. Az adatkezelés jogalapja és elvei, az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelője a MVGYOSZ. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a weboldal használatával, az ügyfélportálon történő regisztrációval, illetve a portálon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételével elfogadják jelen tájékoztatót, az elfogadás az érintett tájékoztatásának minősül.

Az adatkezelés elvei:

A MVGYOSZ kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vétele, az ezekkel kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükségesek;
¦a személyes adatok kezelése tisztességesen, és törvényesen történik;
¦az adatkezelés minden esetben megfelel az adatkezelés céljának, a személyes adatok kizárólag a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges mértékben és ideig kezelhetők; az adatok pontossága, teljessége, naprakészsége biztosított.
A személyes adatok kezelése a MVGYOSZ székhelyén, telephelyén, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a MVGYOSZ hozza meg.

A MVGYOSZ magyar jogi személy, ennek megfelelően az adatkezelés helye Magyarország.

II.2. A kezelt személyes adatok köre

II.2.1. Az ügyfélportálon történő regisztráció

Önmagában a weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatások ugyanakkor – így különösen: online hangos könyvtár, távoli segítségnyújtás látássérültek részére (a továbbiakban: távszem), pályázatok – kizárólag az ügyfélportálon keresztüli regisztrációt követően vehető igénybe. A megadott adatok célja ezekben az esetekben a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása érdekében az érintett azonosítása. A rájuk vonatkozó ÁSZF alapján a távszem, illetve az online hangos könyvtár szolgáltatást csak látássérültnek minősülő személyek vehetik igénybe.
A MVGYOSZ kizárólag az ügyfélportálon történő regisztráció esetén kezeli a regisztrációhoz szükséges személyes adatait azoknak, akik a szolgáltatásokat igénybe kívánják venni.
Ennek érdekében az ügyfélportálon történő regisztráció során az érintett személy részére felhasználói fiók kerül létrehozásra.
A tagegyesületi regisztrációval rendelkező tagok regisztrációja az ügyfélportálon: a szövetség tagegyesületeinek tagjai az ügyfélportálon törzsszám, valamint e-mail cím megadásával azonosíthatják magukat (ügyfélportálon történő regisztráció.) Az azonosítás elvégzését követően az egységes tagnyilvántartó rendszerben nyilvántartott adataik közül az alábbi adatok átemelésre kerülnek, melyeket a szolgáltatás igénybe vételének ideje alatt a MVGYOSZ kezel:

 • születési családi és utónév;
 • születési hely és idő;
 • anyja születési neve;
 • lakcím;
 • MVGYOSZ törzsszám/nyilvántartási szám;
  a látássérültség mértéke.

Tagegyesületi regisztrációval nem rendelkező tagok regisztrációja az ügyfélportálon:
Amennyiben az ügyfélportálon keresztüli szolgáltatást olyan személy kívánja igénybe venni, aki nem tagja a MVGYOSZ-nek, vagy valamelyik tagegyesületének, az a vezeték, illetve kereszt nevének, e-mail címének és jelszavának megadását, valamint az érintett szolgáltatás általános szerződési feltételének, illetve a MVGYOSZ adatvédelmi tájékoztatójának elfogadását követően e-mailben kap üzenetet arról, hogy az ügyfél portálon történő regisztráció érdekében milyen további adatokat kell megadnia.

Ezen megadandó adatok a következők:

 • születési név;
 • születési hely, idő;
 • anyja neve;
 • telefonszám;
 • címadatok: (ország, irányító szám, település, közterület neve, házszám, épület szám, emelet, ajtó;)
 • látássérültség mértékére vonatkozó adatok.

A regisztrációhoz ezen túlmenően a látássérültség tényét az alábbi scannelt formában beküldött iratok valamelyikével igazolni kell: fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, vagy magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat, a látássérültség fennállását igazoló komplex minősítés, ORSZI, vagy OOSZI szakvélemény, illetőleg szakhatósági állásfoglalás, avagy szemész szakorvos által kiállított igazolás. A MVGYOSZ jogosult az érintett által a fentiek szerint rendelkezésre bocsátott iratban foglalt valamennyi személyes adatát kezelni- beleértve az egészségi állapotra és fogyatékosságra vonatkozó személyes adatokat is. A végleges regisztrációra a megadott adatok, beküldött iratok ellenőrzését követően kerül sor. A sikeres regisztráció során az érintett számára törzsszám kerül kiküldésre, melyet a szolgáltatások igénybe vétele során azonosítása érdekében használnia kell.

II.2.2. Online rendeléshez szükséges adatok

A webshopon keresztüli rendelés során az azonosítást követően a szállításhoz, számlázáshoz szükséges adatokat csak akkor és annyiban kötelező megadni, amennyiben azok nem azonosak az egyesületi regisztráció során megadott adatokkal, illetve amelyeket a regisztráció során nem rögzítettek (például eltérő szállítási cím, a vevő telefonszáma, e-mail címe.)

Azok, akik nem a MVGYOSZ, illetve tagegyesületének tagjaként vásárolnak, online rendeléshez a szállításhoz, számlázáshoz szükséges alábbi adatokat kötelesek megadni: családi és utónév, szállítási, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

II.2.3. Hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges adatok

A hírlevélre feliratkozáshoz

 • családi és utónév,
 • email cím megadása kötelező.
II.2.4. Cookie-k (sütik)
II.2.4.1. A sütik feladata

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

– megkönnyítik a weboldal használatát;

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

II.2.4.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az MVGYOSZ weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

II.3. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

Az ügyfélportálon történő regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a weboldal szolgáltatásainak, illetve e szolgáltatások jogszerű igénybe vételének biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatásokról tájékoztató kiküldése. A hírlevélre történő feliratkozás célja, hogy a felhasználók részére az őket, valamint a szövetséget érintő legfontosabb hírekről, aktualitásokról hírlevél kerülhessen kiküldésre. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek kifejezett hozzájárulása. Az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják, azonban a regisztrációs adatok kezelésére vonatkozó visszavonás esetén a regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybe vételére való jogosultság megszűnik. A MVGYOSZ fenntartja magának a jogot arra, hogy az ügyfélportálon történő regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A MVGYOSZ ugyanakkor nem változtathatja meg a korábban már megadott adatokat.

II.4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, adatok felhasználása

Az adatokhoz az MVGYOSZ érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen a munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, őket az adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. A kezelt adatokat az MVGYOSZ csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály előírja. Az MVGYOSZ az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az MVGYOSZ döntéseinek végrehajtására jogosult, az MVGYOSZ utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az MVGYOSZ felelősségét nem érinti. Az MVGYOSZ jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

II.5. Az adatkezelés időtartama

Az MVGYOSZ a szolgáltatások nyújtása érdekében rendelkezésre bocsátott adatokat a szolgáltatás igénybe vételének időtartama alatt kezeli. Az adatkezelésre, annak időtartamára vonatkozó további szabályokat az egyes szolgáltatásokra vonatkozó pontok tartalmazzák. A felhasználó kérheti a weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. Amennyiben a felhasználó és az MVGYOSZ között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadóak. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat kezelheti.

II.6. A vonatkozó fontosabb jogszabályok

Az MVGYOSZ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/79 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

III. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális adatkezelési szabályok

III.1. Távoli segítségnyújtás látássérült embereknek (Távszem) szolgáltatás

A MVGYOSZ az e szolgáltatást igénybe vevők (felhasználók) és felhasználóként belépni kívánók személyes adatait kizárólag a távszem általános szerződési feltételek (ÁSZF) II.1. pontjában rögzített célok teljesülése érdekében kezeli.

Az adatkezeléssel érintettek köre

Érintett az a látássérült személy, aki felhasználóként jelentkezik, és az ügyfélportálon regisztrál a távszem szolgáltatás igénybe vétele érdekében.

Távszem felhasználó lehet az a 14. életévét betöltött látássérült személy, aki

– folyamatosan fennálló tagsági jogviszonyban áll az MVGYOSZ-szal vagy annak valamely tagegyesületével és tagdíjhátraléka nincs, avagy

– az a látássérült személy, aki nem tagja az MVGYOSZ-nak, vagy tagegyesületének, de igazolja látássérülését és elvégzi a regisztrációt, majd szerződést köt a Távszem szolgáltatás használatára.

A Távszem szolgáltatás felhasználói közé jelentkező látássérült személyek az ügyfélportálon lévő Regisztrációs űrlap kitöltésével magukra nézve kötelezően elfogadják az ÁSZF-ben és a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés tehát önkéntes, azonban aki a regisztrációhoz szükséges adatai kezeléséhez nem járul hozzá, regisztráció hiányában a Távszem szolgáltatás használatára nem jogosult.

A MVGYOSZ a távszem szolgáltatás során a felhasználók jelen tájékoztató II.2.1. pontjában rögzített személyes adatait kezeli, illetve iratait tárolja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők az MVGYOSZ azon munkatársai, akik a távszem felhasználók ügyintézésével kapcsolatos feladatokat látnak el.

Távszem felhasználóként történt regisztrációt követően a fent meghatározott személyes adatokat az MVGYOSZ mindaddig kezelheti, amíg az érintett a távszem szolgáltatást igénybe veszi.

III.2. A MVGYOSZ Bodor Tibor Hangos Könyvtár online szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A hangos könyvtár, illetve a hangos könyvtár online szolgáltatást kizárólag látássérültnek minősülő, a II.2.1. pontban foglaltak szerint  az ügyfélportálon regisztrált felhasználók vehetik igénybe.  A regisztrált felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az MVGYOSZ a jelen tájékoztató II.2. 1 pontjában felsorolt személyes adatait, valamint az általa kikölcsönzött könyveket tartja nyilván és kezeli.
Fenti adatkezelésre a könyvtár online szolgáltatás igénybe vételének időtartama alatt kerül sor. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők az MVGYOSZ azon munkatársai, akik a Bodor Tibor Hangos Könyvtár online szolgáltatásával kapcsolatos feladatokat látnak el.

III.3. Az MVGYOSZ webshop szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelése

A MVGYOSZ a webshop igénybe vétele esetén a rá vonatkozó általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzített célok megvalósulása érdekében a felhasználók (ebben az esetben vásárlók) személyes adatait kezeli. A webshopban történő vásárlás során a felhasználók (vevők) rendelési azonosítót kapnak, mely alapján megrendeléseiket kérésre a webshop üzemeltetésében résztvevő munkatárs bármikor visszanézheti.

A MVGYOSZ, illetve tagegyesületének tagjaként történő vásárlás esetén az MVGYOSZ a jelen tájékoztató II.2.1. pontjában felsorolt adatokat, továbbá a szállításhoz, számlázáshoz megadott adatokat, illetve az általuk lebonyolított vásárlások adatait (megvásárolt termékek mennyisége, fajtája, ára)  kezeli.

A nem tagként történő vásárlás esetén a MVGYOSZ kizárólag a vásárlás érdekében megadott, a II.2.2. pontban szereplő  (szállításhoz, számlázáshoz szükséges) adatokat kezeli.

A jelen tájékoztató II.2.4. pontjában foglalt cookie-kal kapcsolatban leírtak a webshop szolgáltatás oldalára is irányadók.

Az adatkezelésre a vásárlásokhoz kapcsolódó jogok érvényesíthetőségének időtartama alatt kerülhet sor.

IV. Az ügyfélportálon keresztül igénybe vett szolgáltatások felhasználóira irányadó további szabályok

IV.1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az MVGYOSZ nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott. A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az MVGYOSZ nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen; Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles különösen:

Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
Tartózkodni olyan tevékenységektől, amelyek az MVGYOSZ üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
¦Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az MVGYOSZ további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja. A felhasználók az ügyfélportálon történő regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az MVGYOSZ az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

IV.2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen tájékoztatóban, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az MVGYOSZ a felhasználó regisztrációját – a jogsértés kivizsgálásának ideje alatt a felhasználó erről szóló tájékoztatása mellett – legfeljebb egy hétre felfüggesztheti. A jogsértés megállapítása esetén a felfüggesztés meghatározott ideig, de legfeljebb hat hónapig meghosszabbítható. Ismételt és az MVGYOSZ vagy a tagok érdekeit súlyosan veszélyeztető jogsértés megállapítása esetén akár a felhasználó regisztrációjának törlésére is sor kerülhet és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.
Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az MVGYOSZ a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől függetlenül tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja. Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az MVGYOSZ az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

V. Üzemeltető felelősségének kizárása

V.1. A weboldal működésének folyamatossága

Az MVGYOSZ vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a weboldal működésének zavartalansága és folyamatossága érdekében; ugyanakkor nem szavatolja a weboldal elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a működés felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az MVGYOSZ az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az MVGYOSZ a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

V.2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben. A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

VI. A felhasználók jogai, a jogérvényesítés lehetőségei

A felhasználót az alábbi jogok illetik meg:

 1. bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint jogosult arra, hogy személyes adataihoz, továbbá az azok kezelését érintő információkhoz hozzáférést kapjon,
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését,
 3. kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, korlátozását vagy zárolását,
 4. tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
 5. joga van az adathordozhatósághoz,
 6. jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogainak érvényesítése érdekében a felhasználó

 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az MVGYOSZ intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az MVGYOSZ a fentebbi jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja,
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az MVGYOSZ megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat,
 3. az MVGYOSZ ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az MVGYOSZ a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az MVGYOSZ adatkezelésére, az érintettek jogaira vonatkozó részletes szabályokat és további tájékoztatást az MVGYOSZ Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

IMPRESSZUM

A tartalomért felelős:

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége