ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Közzététel dátuma: 2018.11.16

Bevezető

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetsége (továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a www.mvgyosz.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) megtalálható.

Az ÁFSZ a Google Play Áruházból és az App Store áruházból letölthető „Hangoskönyvtár MVGYOSZ) online hangoskönyvtár megrendelése során a megrendelés adataival együttesen határozza meg a Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.

Az ÁSZF-et a Szolgáltató a honlapján ingyenesen elérhetővé teszi. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely esetén az új szöveget a változások hatálybalépését 15 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni a 4.1. pontban részletezett eljárási rend szabályai szerint.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Külön nem minősül írásbeli szerződésnek, azonban az alkalmazás letöltésével együtt elfogadható. Az online hangoskönyvtárat látogató, illetve az ott regisztráló személyek a regisztráció, illetve az ott elérhető szolgáltatások igénybe vétele által elismerik, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasták, értelmezték, valamint, hogy azt magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Az ÁSZF szövege az Üzemeltető honlapján elérhető lementhető formátumban.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:

Teljes név: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Rövidített név: MVGYOSZ
1146 Budapest, Hermina út 47.
Számlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 16200106-00066354
Adószám: 19002464-2-42
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék: 01-02-0000551
A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége
E-mail: info[kukac]mvgyosz.hu
Telefon: 06-1-384-8440
Fax: 06-1-387-2951

1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

Szolgáltató vállalja, hogy megrendelő részére az általa a hangoskönyvtár alkalmazásban kiválasztott szolgáltatást nyújtja, amennyiben megrendelő tagja a szolgáltatónak vagy azon tagegyesületének, amely használja a szolgáltató tagnyilvántartó adatbázisát, ahol nyilvántartásba vették az alábbi adatokkal: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, törzsszám.

Megrendelő az MVGYOSZ hangoskönyvtárának olvasója, aki az alkalmazás használatának engedélyezésével hangoskönyveket tölthet le, amelyeket mások részére nem továbbíthat, egyéb úton nyilvánosan nem oszthat meg, azokat kizárólag azon az okostelefonján halgathatja meg, amelyre letöltötte a könyveket. A Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, az MVGYOSZ tagnyilvántartó adatbázisának adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint engedélyezetten jöhet létre.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy az online hangoskönyvtár alkalmazását karban tartsa és fejlessze, biztosítsa a hozzáférést az online hangoskönyvtár állományához, annak adatbázisát folyamatosan bővítse.

2.1.2. Tekintettel arra, hogy a magyar hatóságok, illetve jogalkalmazó szervek (pl. bíróságok, ügyészség, stb.) részére a hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Szolgáltató szerverei működésébe beavatkozzanak (pl. a szerver működésének részleges, vagy teljes felfüggesztése), a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezései között előzetesen tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik megakadályozni az ilyen jellegű teljes, vagy részleges működési korlátozást, illetve annak idejét a lehető legkevesebb tartamra mérsékelni.

2.2.1. A szolgáltatás megrendelése az alkalmazás letöltésével, illetve annak aktivizálása során az adatkezeléshez történő hozzájárulás engedélyezésével és az ÁSZF elfogadásával jön létre.

Az online hangoskönyvtár alkalmazás megrendelés (továbbiakban: megrendelés) az app store és a google plai internetes felületen történik.

A megrendelés az online hangoskönyv alkalmazás aktívvá válásával jön létre, amely által a megrendelő a szolgáltató online hangoskönyvtárának az olvasójává válik.

A szolgáltató által engedélyezett alkalmazás használatával a felek között szerződés jön létre, melyet a Szolgáltató nyilvántart.

2.2.2. A Szolgáltató az olvasói jogviszonyt a jogosultság beazonosítását követően azonnal köteles biztosítani.

2.3. Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.

2.4. Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti a honlapon elérhető tagnyilvántartó adatbázis adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint.

2.5. Szolgáltató felelős a hangoskönyvek tárolására szolgáló Amazon tárhely beállításaiért és a kapacitásáért, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

2.6. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti, a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett – jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

2.7. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – kivéve a szolgáltató vagy a szolgáltatás megszűnésének esetét – köteles megtenni mindent a hiba azonnali elhárítása érdekében.

2.8. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja megrendelő részére az Amazon Tárhelyen elhelyezett hangoskönyvek elérhetőségét és letölthetőségét.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról, kezeléséről, adattovábbításról az MVGYOSZ tagnyilvántartó adatbázisának adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint felvilágosítást kérni, illetve az adatai kezelésére vonatkozóan utasítást adni (adatai módosítását, javítását kérni, az adatkezelést, illetve adattovábbítást általánosságban, vagy egyes kezelési módok tekintetében megtiltani).

3.2. Megrendelő köteles a Szolgáltató alkalmazására történő regisztrációkor, illetve szolgáltatásainak megrendelésekor saját valós adatait helyesen megadni. A megrendelő adatainak valóságát a Szolgáltató saját hatáskörben vizsgálja, amennyiben tudomást szerez arról, hogy e körben a Megrendelő akár véletlenül megtévesztette, úgy jogosult a megrendelő részére nyújtandó szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amígaz nem igazolja a megadott adatok valódi voltát.

3.3. Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelőséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése tilos.

3.4. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 8 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.

3.5. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

3.6. Megrendelő kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait csak a megfelelő technikai feltételek mellett (stabil internet kapcsolat, megfelelő internet-böngészőprogram és ennek futtatására képes okostelefon) tudja igénybe venni. Ezekről a Megrendelőnek kell előzetesen tájékozódnia és gondoskodnia, ellenkező esetben a Szolgáltató szolgáltatását nem tudja igénybe venni.

4. Szerződés módosítása

4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 16. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenet, illetve erről a megrendelőnek egyidejűleg e-mail útján küldött értesítéssel történik.

4.2. Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel értesíthetik egymást joghatályosan.

5. Az ÁSZF hatálya

5.1. Jelen ÁSZF a kihirdetésétől (honlapon való megjelenésétől) számított 16. napon lép hatályba

A szerződő felek a szerződést határozatlan időre kötik.

5.2. A szolgáltatási szerződés az online hangoskönyv alkalmazás használatának Szolgáltató általi engedélyezésével llép hatályba.

5.3. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő tagdíjfizetési kötelezettségének szolgáltató írásos felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 munkanap tartamú – póthatáridőig nem tesz eleget.

5.4. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő őt a szolgáltatásnyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. éviCVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

6.2. Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a

Szolgáltató székhelye szerinti járási bíróság vagy Törvényszék illetékességének.

6.3. A Szolgáltató által működtetett alkalmazás egésze, illetve annak részlete, valamint az azon elérhető tartalmak, továbbá az alkalmazás terjesztésének tekintetében a Szolgáltató jogfenntartással él, és megtiltja írásos előzetes

hozzájárulása nélkül az előbbiek letöltését, tárolását, bárminemű feldolgozását és értékesítését. Az alkalmazásban elérhető tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak.

6.4. Ha az ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

6.5. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egyes esetekben az ÁSZF-ben foglaltakhoz képest engedményt tesz, nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Budapest, 2018. október 8.

dr. Nagy Sándor
elnök

Utolsó módosítás: 2018. november 20

Üdvözli az MVGYOSZ!

Köszönjük, hogy az MVGYOSZ szakkönyv kölcsönzés szolgáltatását (Szolgáltatás) igénybe veszi!

A szolgáltatást biztosítja: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ/Szolgáltató) 1146 Budapest, Hermina út 47.

Adószám: 19002464 – 2 – 42.!

A szolgáltatás használatával Kölcsönző elfogadja a jelen szerződési feltételeket.

1. A Szolgáltatás igénybevételi feltételei

1.1. A Szolgáltatást az a természetes személy (Kölcsönző) veheti igénybe, aki az MVGYOSZ szakkönyvtárba (Könyvtár) történő beiratkozáskor a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatásával igazolja személyazonosságát, és lakcímkártyája bemutatásával állandó bejelentett lakcímét, hozzájárul, hogy azokról Szolgáltató másolatot készítsen és ahhoz, hogy a kölcsönzés kapcsán szükséges személyes adatait kezelje..
1.2. A Szolgáltatás igénybevétele díjfizetési kötelezettséget eredményez, melynek összege a beiratkozás naptári napjától számított 90 naptári napra vonatkozóan 5.000 Ft, azaz ötezer forint.
1.3. A díjfizetési kötelezettségnek a beiratkozáskor Kölcsönző eleget tesz.
1.4. A Kölcsönzőnek beiratkozáskor el kell fogadnia az MVGYOSZ adatkezelési szabályzatát.
1.5. Kölcsönző a beiratkozáskor olvasó jegyet kap, melynek birtokában kölcsönözhet a Könyvtár állományában fellelhető művek közül.
1.6. Kölcsönözni csak érvényes olvasójegy birtokában lehet.
1.7. Az olvasójegy akkor érvényes, ha azt Szolgáltató állította ki, megfelel a Könyvtár olvasójegye tartalmi és formai követelményeinek és érvényességi ideje még nem járt le.
1.8. Az olvasójegy a beiratkozás napjától számított 90 naptári napig érvényes.
1.9. Az olvasójegy érvényessége 7 naptári nappal meghosszabbítható abban az esetben, ha a kölcsönzött könyvek kölcsönzési ideje oly módon kerül meghosszabbításra, hogy a meghosszabbított kölcsönzési idő lejárati ideje meghaladja az olvasójegy érvényességi idejének lejárati idejét.
1.10. Az olvasójegy elvesztéséről haladéktalanul tájékoztatni kell Szolgáltatót.
1.11. Az olvasójegy elvesztéséről Kölcsönző Szolgáltatót az olvasójegyen, illetve az MVGYOSZ weboldalán fellelhető kapcsolattartási módok valamelyikén keresztül tájékoztatja.
1.12. Az olvasójegy elvesztéséről történt tájékoztatást követően az MVGYOSZ pótolja az olvasójegyet, az első alkalommal díjmentesen, minden további alkalommal bruttó 3.000 Ft, azaz háromezer forint pótdíj fizetése ellenében, a pótdíj megfizetését követően.

2. A kölcsönzés módozatai

2.1. Szakkönyv kölcsönzésre kizárólag személyesen van mód.

3. A kölcsönzés menete

3.1. A kölcsönözni kívánt mű (Könyv) kiválasztása katalógusból, vagy a könyvtáros ajánlása alapján történik.
3.2. Szolgáltatót Kölcsönző tájékoztatja a Könyv szerzőjének nevéről, a mű címéről.
3.2.1. Szolgáltató kiadja a Könyvet Kölcsönzőnek, a kiadáshoz kapcsolódó adatokat nyilvántartó rendszerben rögzíti.
3.3. A kölcsönzés a kölcsönzési időtartam alatt történik.
3.4. A kölcsönzés időtartama: A kölcsönzött könyv kézhezvételének napjától számított legfeljebb 21 naptári nap.
3.5. A kölcsönzési idő Kölcsönző kérésére 7 naptári nappal meghosszabbítható, kölcsönzésenként összesen egy alkalommal.
3.6. A kölcsönzési idő meghosszabbítása a www.mvgyosz.hu weboldalon, vagy az olvasójegyen található kapcsolattartási módokon történhet.
3.7. A Kölcsönző a kölcsönzött könyvet legkésőbb a kölcsönzési idő végén visszaadja Szolgáltatónak.
3.8. Amennyiben Kölcsönző túllépi a kölcsönzési időt, Szolgáltató jogosult a Kölcsönző felé ködbér kirovására.
3.9. A ködbér kiróható mértéke kölcsönzésenként és a kölcsönzési idő lejárata, valamint a kölcsönzött könyv Kölcsönző által Szolgáltató számára történő visszaadása között eltelt naptári napokra vonatkozóan bruttó 100 Ft, azaz száz forint.
3.10. A kirótt ködbér kiszámlázása havi rendszerességgel történik.
3.11. Amennyiben Kölcsönző a kirótt ködbért nem fizeti meg, kölcsönzési lehetősége automatikusan, végérvényesen megszűnik.

4. Kötelezettség- és felelősségvállalás

4.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönözhető Könyveket akadálymentesíti, amennyiben Kölcsönző látássérült.
4.2. Kölcsönző vállalja, hogy a személyes adataiban, különösképpen lakcímében bekövetkező változásokról haladéktalanul tájékoztatja Szolgáltatót az MVGYOSZ www.mvgyosz.hu weboldalán és az olvasójegyen feltűntetett elérhetőségek egyikén.
4.3. Kölcsönző tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Könyvek kölcsönzése kapcsán Kölcsönzőt érő vélt, vagy valós károk megtérítését nem vállalja.
4.4. Kölcsönző tudomásul veszi, hogy az általa kölcsönzött Könyvekben a kölcsönzési időtartam alatt bekövetkezett károk – különös tekintettel a kötetek lapjainak szennyeződésére, elázására, elszakadására, a lapok részleges vagy teljes megsemmisülésére – megtérítését Szolgáltató Kölcsönzővel kártérítési díj formájában megtérítteti.
4.5. Kölcsönző tudomásul veszi, hogy a kártérítési díj mértékét Szolgáltató határozza meg, ami nem lehet több, mint a Könyv beszerzési értéke, kivéve akkor, ha a Könyv nem beszerezhető.
4.6. A nem beszerezhető könyvek értékét Szolgáltató határozza meg.
4.7. Kölcsönző tudomásul veszi, hogy a kölcsönzött könyveket harmadik személynek (másnak) továbbadni tilos.

5. Záró rendelkezések

5.1. Kölcsönző beiratkozással egyidejűleg kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, megértette, és mint akaratával mindenben egyezőt elfogadta.
5.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv az irányadó.
5.3. A Kölcsönző és Szolgáltató között esetlegesen felmerülő jogviták rendezésének elsődleges módja a közvetítés (mediáció).
5.4. A közvetítő eljárás helye Budapest Főváros.
5.5. Amennyiben a közvetítés nem vezet eredményre, a peres eljárás helye a Pest Fővárosi Központi Kerületi Bíróság.

Utolsó módosítás: 2018. november 20

Üdvözli az MVGYOSZ!

Köszönjük, hogy a Braille-könyv kölcsönzés szolgáltatást (Szolgáltatás) igénybe veszi!
A szolgáltatást biztosítja: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 1146 Budapest, Hermina út 47. adószám: 19002464 – 2 – 42. (Szolgáltató).

A szolgáltatás használatával Kölcsönző elfogadja a jelen szerződési feltételeket.

1. A Szolgáltatás igénybevételi feltételei

1.1. A Szolgáltatást olyan látássérült személy (Kölcsönző) veheti igénybe, aki a Louis Braille könyvtárba (Könyvtár) történő beiratkozáskor igazolja, hogy látássérült.
1.2. A Szolgáltatás igénybevétele díjfizetési kötelezettséget eredményez, melynek összege a beiratkozás naptári évére vonatkozóan 5.000 Ft, azaz ötezer forint.
1.3. A díjfizetési kötelezettségnek a beiratkozáskor Kölcsönző eleget tesz.
1.4. A díjfizetési kötelezettség alól mentesül az a Kölcsönző, aki a beiratkozáskor igazolja, hogy tagja az MVGYOSZ egyik tagegyesületének.
1.5. A Kölcsönzőnek beiratkozáskor el kell fogadnia az MVGYOSZ adatkezelési szabályzatát.
1.6. Kölcsönző a beiratkozáskor olvasó jegyet kap, melynek birtokában kölcsönözhet a könyvtár állományában fellelhető művek közül.
1.7. Kölcsönözni csak érvényes olvasójegy birtokában lehet.
1.8. Az olvasójegy akkor érvényes, ha azt Szolgáltató állította ki, megfelel a Könyvtár olvasójegye tartalmi és formai követelményeinek és a kölcsönzés naptári évében lett kiállítva.
1.9. Az olvasójegy elvesztéséről haladéktalanul tájékoztatni kell Szolgáltatót illetékes munkavállalóját az olvasójegyen, illetve Szolgáltató www.mvgyosz.hu weboldalán fellelhető kapcsolattartási módok valamelyikén.
1.10. Az olvasójegy elvesztéséről történt tájékoztatást követően Szolgáltató pótolja az olvasójegyet, az első alkalommal díjmentesen, minden további alkalommal bruttó 3.000 Ft, azaz háromezer forint pótdíj fizetése ellenében, a pótdíj megfizetését követően.

2. A kölcsönzés módozatai

2.1. Kölcsönzés a Könyvtárban, Kölcsönző személyes megjelenésével.
2.2. Kölcsönzés a Könyvtárban, Kölcsönző által megbízott személy személyes megjelenésével. Megbízottnak tekinthető az a személy, aki a Kölcsönző általi megbízást szabályszerű, írásban elkészített meghatalmazással igazolni tudja.
2.3. Kölcsönzés házhozszállítás kérésével, Budapest Főváros belterületén.
2.4. Kölcsönzés postai kiszállítás kérésével, Magyarország területén

3. A kölcsönzés menete

3.1. A kölcsönzést Szolgáltató részéről a Könyvtár állományában lévő kötetek kölcsönzését végző munkavállaló, a Könyvtáros végzi.
3.2. A Kölcsönözni kívánt mű kiválasztása katalógusból, vagy a Könyvtáros ajánlása alapján történik.
3.3. A Könyvtárost tájékoztatni kell a kölcsönözni kívánt könyv (Könyv) szerzőjének nevéről, a mű címéről telefonon, e-mailben, vagy levél küldeményben. (Levél küldeménynek minősül a könyvek szállításakor alkalmazott postazsákban elhelyezett sík, vagy Braille-írással írt levél is.)
3.3.1. Személyesen, vagy megbízott személy segítségével történő kölcsönzés esetén a Könyv, a Kölcsönző által elszállítható mennyiségű köteteit a Könyvtáros kiadja Kölcsönző részére.
3.3.2. Postai úton, vagy házhoz szállítással történő kölcsönzés esetén a Könyv köteteinek tömege összesen nem haladhatja meg a 7 kg-ot, a csomagolást is beleértve.
3.4. A kölcsönzés a kölcsönzési időtartam alatt történik.
3.5. A kölcsönzés időtartama: A kölcsönzött könyv kézhezvételének napjától számított legfeljebb 60 naptári nap.
3.6. A kölcsönzési idő Kölcsönző kérésére 30 naptári nappal meghosszabbítható, kölcsönzésenként összesen egy alkalommal.
3.7. A kölcsönzési idő meghosszabbítása a www.mvgyosz.hu weboldalon, vagy az olvasójegyen található kapcsolattartási módokon történhet.
3.8. A Kölcsönző a kölcsönzött könyvet legkésőbb a kölcsönzési idő végén visszajuttatja a Könyvtárba.
3.9. Amennyiben a Kölcsönző túllépi a kölcsönzési időt, az MVGYOSZ jogosult a kölcsönző felé ködbér kirovására.
3.10. A ködbér kiróható mértéke kölcsönzésenként és a kölcsönzési idő lejárata, valamint a kölcsönzött könyv Kölcsönző által a Könyvtárba történő visszajuttatása között eltelt naptári napokra vonatkozóan bruttó 100 Ft, azaz száz forint, de legfeljebb a kölcsönzött kötetek előállítási költsége lehet.
3.11. A kirótt ködbér kiszámlázása havi rendszerességgel történik.
3.12. Amennyiben Kölcsönző a kirótt ködbért nem fizeti meg, kölcsönzési lehetősége automatikusan, végérvényesen megszűnik.

4. Kötelezettség- és felelősségvállalás

4.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Könyvtárból kölcsönözhető azon kötetek esetében, amelyek elején nem szerepel a „nem korrektúrázott mű”, vagy értelmét tekintve azzal megegyező jelzés, a könyvekben 20.000 karakterenként maximum egy nyomtatási hiba lehet.
4.2. Kölcsönző vállalja, hogy a személyes adataiban, különösképpen lakcímében bekövetkező változásokról haladéktalanul tájékoztatja Könyvtárost Szolgáltató www.mvgyosz.hu weboldalán és az olvasójegyen feltüntetett elérhetőségek egyikén.
4.3. Kölcsönző tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a kölcsönzés kapcsán Kölcsönzőt érő vélt, vagy valós károk megtérítését nem vállalja.
4.4. Kölcsönző tudomásul veszi, hogy az általa kölcsönzött könyvekben a kölcsönzési időtartam alatt, vagy a kölcsönzött kötetek a Könyvtárba történő visszajuttatásáig, feltehetően nem a szállítás közben bekövetkezett károk – különös tekintettel a kötetek lapjainak szennyeződésére, elázására, elszakadására, a pontírás pontmagasságának csökkenésére, a lapok részleges vagy teljes megsemmisülésére – megtérítését Szolgáltató Kölcsönzőtől kérheti.
4.5. Kölcsönző tudomásul veszi, hogy a kölcsönzött könyveket harmadik személynek (másnak) továbbadni tilos.

5. Záró rendelkezések

5.1. Kölcsönző Könyvtárba történő beiratkozással egyidejűleg kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte, megértette, és mint akaratával mindenben egyezőt elfogadta.