A Budapesten lakó személyek bizonyos feltételek teljesülése esetén lakásrezsi-támogatásra jogosultak havi 2000 vagy 4000 Ft összegben. Többek közt azok is igényelhetik, akik fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek.

1. Kik jogosultak a lakásrezsi-támogatásra?

A jogosultság feltételeit a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 30/2020. (VI. 5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) határozza meg, ez alapján díjtámogatásra az az ember jogosult, aki

A) Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely) tekintetében
a) a távhőszolgáltatás,
b) az ivóvíz-szolgáltatás,
c) a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás,
d) a szemétszállítási szolgáltatás,
e) a gázszolgáltatás, és
f) a villamosenergia-szolgáltatás
valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi, és

B) a közszolgáltató részére a szolgáltatásért fizetendő díjviselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett, és

C1) (R. 3. §) a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) időskorúak járadékában részesül,
ab) aktív korúak ellátására jogosult,
ac) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
ad) ápolási díjban részesül,
ae) gyermekek otthongondozási díjában részesül,
af) lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatásban részesül, vagy
ag) tartós ápolást végzők időskori támogatásában részesül;
b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerinti
ba) álláskeresési járadékban, vagy
bb) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben
részesül;
c) a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlékban részesül;
d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti
da) fogyatékossági támogatásban, vagy
db) vakok személyi járadékában
részesül;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti
ea) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
eb) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy
ec) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket;
f) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény szerinti közfoglalkoztatott;
g) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: NEPtv.) szerinti Lebonyolítóval a NEPtv. szerinti bérleti jogviszonyban áll;
h) az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló NGM rendelet szerinti nyilvántartásból törlésre nem került, de ellátásban már nem részesül; vagy
i) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben felsorolt, és az e bekezdés a), d), e) és g) pontjában nem szereplő egyéb védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

C2) (R. 3/A. §) az előzőeken túl jogosult a fővárosi lakásrezsi-támogatás igénybevételére az is, aki a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő (ez a vele egy háztartásban élő személyre NEM terjed ki!):
a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjban (ideértve a saját jogú mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is),
b) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban,
c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban (ideértve a kivételes rokkantsági ellátást is),
d) a rokkantsági járadékról szóló minisztertanácsi rendelet szerinti rokkantsági járadékban,
e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti baleseti járadékban,
f) az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerinti bányászok egészségkárosodási járadékában,
g) a bányászatról szóló törvény szerinti átmeneti bányászjáradékban, vagy
h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény szerinti táncművészeti életjáradékban
részesül, és az a) – h) pont szerinti ellátásának havonta folyósított összege legfeljebb 200 ezer forint.

D) a rendszeresített Igénylőlapot az igazolással együtt hiánytalanul beadta.

Fontos kiemelni, hogy az A), B) és D) pontokban foglalt feltételeknek mindnek meg kell felelnie az igénylőnek és ezenkívül vagy a C1), vagy a C2) pontban foglaltaknak is.

Amennyiben az igénylő a C1) és C2) pontban foglaltaknak is megfelel, úgy célszerűbb lehet a C1) pontra hivatkozva beadni az igénylést, mivel annak feltételei kedvezőbbek.

A C1) pont szerint ugyanis az egy háztartásban élő személyek igényelhetik a támogatást, tehát pl. lehet az egyik családtag a fogyatékos személy, a támogatást viszont megigényelheti egy másik családtag is a saját nevében, amennyiben egy háztartásban élnek.
Fontos eltérés még, hogy a C1) pont esetében a jövedelem nem számít a támogatás maximális összege tekintetében, az mindenképpen 4000 Ft. Aki a C2) pont alapján igényli a támogatást, annak
• ha a C2) pontban felsorolt jövedelmei meghaladják a 200 ezer Ft-ot, nem jár támogatás,
• ha 100 ezer Ft-nál több, de maximum 200 ezer Ft, akkor maximum 2000 Ft a támogatás összege egy díjtípus fizetésére,
• ha pedig 100 ezer Ft vagy kevesebb, akkor maximum 4000 Ft támogatást igényelhet, kétféle díjtípus fizetésére.

2. A fővárosi lakásrezsi-támogatás összege

A távhőszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft
Az ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási szolgáltatások együttes díjtámogatásának havi összege: 2000 Ft
ennek megoszlása:
ivóvízszolgáltatásra: 750 Ft
szennyvíz-elvezetési szolgáltatásra: 750 Ft
szemétszállítási szolgáltatásra 500 Ft

A gázszolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft
A villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatás havi összege: 2000 Ft

A jogosultak – általában – legfeljebb kétféle díjtámogatást igényelhetnek a következő párosítások szerint:
• ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást (A) ÉS távhőszolgáltatási díjtámogatást (B1), ezek havi összege 2000+2000 Ft, VAGY
• ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást (A) ÉS gázszolgáltatási díjtámogatást (B2), ezek havi összege 2000+2000 Ft, VAGY
• ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, szemétszállítási díjtámogatást (A) ÉS villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást (B3), ezek havi összege 2000+2000 Ft.

(Természetesen lehet csak egyféle díjtámogatást is igényelni, de a támogatás lejárta előtt egy másik szolgáltatásra közben nem lehet egy másik igénylést benyújtani.)

Kivétel: A C2) pontbeli jogosultak („nyugdíjasok”) közül azok, akik ellátásának a havonta folyósított összege a 100 ezer forintot meghaladja legfeljebb egy típusú díjtámogatásra jogosultak, összesen havi 2000 Ft összegben. (A folyósított összeg adott esetben a levonásokkal csökkentett, ténylegesen folyósított összeg.)

A díjtámogatás számlajóváírással valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a támogatást nem az igénylő fogja megkapni, hanem a rezsiszámla lesz a támogatás összegével kevesebb.

További fontos tudnivalók:

• Az igényléseket a Hálózat Alapítvány bírálja el, és a szolgáltatóknak a Hálózat Alapítvány fizeti meg a támogatás összegét.
• A díjtámogatás az első összeg jóváírásától 12 hónapon keresztül jár.
• Díjtámogatásra egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy jogosult, és ugyanazon személy csak egyetlen fogyasztási hely után jogosult díjtámogatásra.
• Aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt, az is beadhat díjtámogatásra kérelmet.

3. A lakásrezsi-támogatás igénylésének módja

• A fővárosi díjtámogatást folyamatosan lehet igényelni.
• A fővárosi díjtámogatás igénylőlapja – a Hálózat Alapítvány rendszeresített nyomtatványa – letölthető a http://halozatalapitvany.hu/article/fovarosi-lakasrezsi-tamogatas honlapról, vagy átvehető a Fővárosi Önkormányzat ügyszolgálatán, a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodáján, illetve a Hálózat Alapítvány külön tájékoztatójában megjelenő helyeken.

• A kitöltött, aláírt Igénylőlapot
o a C1) és C2) pontban felsorolt jogosultsági feltétel meglétét igazoló dokumentum-másolattal (Igazolás), illetve
o a C2) pontbeli jogosultság esetén az ellátás folyósítására vonatkozó legutolsó bizonylat-másolattal együtt
• a Fővárosi Önkormányzat ügyfélszolgálatán vagy valamelyik kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell leadni, vagy postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest Pf. 345) kell eljuttatni.

Az igényléssel, az igénylőlap kitöltésével kapcsolatban további tájékoztatás található a http://halozatalapitvany.hu/article/fovarosi-lakasrezsi-tamogatas weboldalon. Amennyiben az igényléssel kapcsolatban további segítségre van szükség, a fenti weboldalon megtalálhatóak a Hálózat Alapítvány elérhetőségei is.

Dr. Weninger Magda
jogtanácsos