Akár börtönbe is kerülhet, aki áthágja az MVGYOSZ Hangoskönyvtára használati feltételeit.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége tudomására jutott, hogy egyes, az MVGYOSZ Hangoskönyvtára alkalmazás használatára jogosult tagtársak – a szabad felhasználás jogával visszaélve – egymás után teszik nyilvánossá a csak a bizonyítottan olvasási nehézségekkel küzdő személyek számára elérhetővé tett hanganyagokat.

Az MVGYOSZ általános szerződési feltételei alapján az alkalmazás használatára jogosult olvasó kizárólag rendeltetésszerűen használhatja a hangoskönyvtári szolgáltatást, ezért pedig fokozott felelősséggel tartozik. A használati jog harmadik személynek való átengedése minden formában tilos.

A szerzői jogról rendelkező 1999. évi LXXVI. törvény 41. szakasza alapján szabad felhasználásnak minősül, ha a szerzői jogi oltalom alatt álló művet nem üzletszerűen, kizárólag fogyatékossággal élők számára, fogyatékosságukkal összefüggésben használják fel, kizárólag a fogyatékosság által indokolt mértékben. Hogy ki minősülhet olvasási képességeit érintő fogyatékossággal élő személynek, és mely szervezet van feljogosítva a számukra hozzáférhetővé tett anyagok terjesztésére, azt kormányrendelet határozza meg. Terjesztésnek minősül a mű eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással.

Ugyanezen törvény 33. szakasza alapján csak a nyilvánosságra hozott művek használhatóak fel szabadon. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. A szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni.

A törvény alapján lehetőség van arra, hogy amennyiben a felhasználó a műhöz jogszerűen fért hozzá, és a rögzítés nem jövedelemszerzési céllal történik, szigorúan magáncélra másolatot készítsen a műről. Ez történik, amikor a hangoskönyvtári állományt letöltjük a telefonunkra azért, hogy később azt meghallgassuk. Az azonban, ha úgy másoljuk le a művet, hogy a biztonsági elemeit eltávolítjuk, egyrészt nem másolat, mert a másodpéldány nem egyezik meg az eredetivel, másrészt ilyen esetben már megvalósul a jóhiszeműség és tisztesség követelményének sérelme. Ezért alakították ki úgy a hangoskönyvtári alkalmazást és a hamarosan bevezetésre kerülő hangoskönyv-lejátszó készüléket, hogy a felhasználó csak rendeltetésszerűen tudja azokat használni.

A terjesztés a mű felhasználásának minősül, erre pedig a fent idézett rendelkezés alapján csak egy erre feljogosított szervezet jogosult, magánszemély tehát semmiképpen sem végezhet ilyen tevékenységet.

A törvény 16. §-ának (6) bekezdése alapján jogosulatlan a felhasználás különösen akkor, ha arra törvény vagy az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem ad, vagy ha a felhasználó jogosultságának határait túllépve használja fel a művet.

A tisztesség és e törvény követelményeivel tehát nem fér össze, ha egyesek a szabad felhasználás jogát kiterjesztően értelmezve úgy juttatnak ki szerzői jogi oltalom alatt álló, kizárólag az olvasási nehézségekkel küzdő személyek számára hozzáférhetővé tett, ezáltal különös oltalmat élvező műveket a nyilvánosság számára, hogy azzal sértik a szerzőnek azt a jogos érdekét, hogy művéhez csak az arra jogosultak férjenek hozzá hanganyag formájában. Szabadon felhasználni csak legális forrásból származó művet lehet, amely esetében mind a hozzáférés, mind pedig a mű felhasználása jogszerű. Az illegális forrásból származó mű felhasználása tehát semmiképpen sem lehet jogszerű. Ha tehát valaki így cselekszik, akkor túllépi a szabad felhasználás kereteit, mivel az MVGYOSZ ezeket a műveket ellenőrzött körülmények között, a felhasználó jogosultságát ellenőrizve, egy regisztrációs folyamatot követően, a rendeltetésszerű felhasználást garantálni hivatott különös óvintézkedésekkel teszi hozzáférhetővé kizárólag az olvasási nehézségekkel küzdő jogosultak számára.

Aki tehát jogosulatlanul használ fel, többszöröz vagy terjeszt olyan szerzői jogi oltalom alatt álló anyagokat, amelyek a nagy nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek, bűncselekményt követ el, így a szerzőnek, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, valamint a hangoskönyvek adaptálásában jelentős részt vállaló Bodor Tibor Kulturális Egyesületnek is vagyoni hátrányt okoz. A jogsértővel szemben emiatt a következő szankciók alkalmazhatóak a teljesség igénye nélkül:

Büntetőjogi szankciók:

• Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

• Aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedést haszonszerzés végett megkerüli, az ehhez szükséges eszközt, terméket, számítástechnikai programot, berendezést vagy felszerelést készít, előállít, átad, hozzáférhetővé tesz, vagy forgalomba hoz, vagy az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő gazdasági, műszaki vagy szervezési ismeretet másnak a rendelkezésére bocsátja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Polgári jogi szankciók:

• Követelhető a bíróság előtt a szerzői jogsértés megállapítása,
• Követelhető a jogsértő cselekmény abbahagyása és a jogsértő további jogsértéstől való eltiltása,
• Követelhető elégtétel adása és szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosság biztosítása,
• Megkövetelhető, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról,
• Követelhető a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése,
• Követelhető a sérelmes helyzet megszüntetése, az eredeti állapot helyreállítása, a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalása, meghatározott személynek történő átadása, megsemmisítése.

A szerzői jog megsértésének következményeit kell alkalmazni a szerzői jog védelmére szolgáló hatásos műszaki intézkedés megkerülésére, feltéve, hogy az említett cselekményt olyan személy hajtja végre, aki tudja, vagy akinek az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett tudnia kellene, hogy a cselekmény célja a műszaki intézkedés megkerülése.

Ilyennek minősül az, ha a hangoskönyvet tartalmazó adathordozó (cd, mp3 lejátszó stb.) biztonsági elemeit feltörve a felhasználó megszerzi, és mások számára továbbítja az adathordozó tartalmát.

Az MVGYOSZ általános szerződési feltételeinek alapján a szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használó jogosult kizárható a szolgáltatásból, ezt követően pedig érvényesíthetőek vele szemben a szerzői jog megsértéséből fakadó további jogkövetkezmények.

A szövetség továbbiakban is fel fog lépni a szolgáltatásaival visszaélő személyek jogszerűtlen magatartása ellen.

dr. Nagyné Berke Mónika
szolgáltatásvezető