A maximálisan elnyerhető támogatási összeg 2022-ben 400.000 Ft, az Alapítvány alapító okirata szerint legfeljebb 10 pályázó részesülhet egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban. A pályázatok benyújtására 2022. május 24-ig van lehetőség.

1. Elnyerhető támogatás

Az elnyerhető támogatás maximális összege ebben az évben 400.000.-Ft pályázónként.

2. A támogatandó célok

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2022-ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik:

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése, lakáscsere, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása;
b) Lakás építése, bővítése, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása;
c) Lakás felújítása, tatarozása, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása.

3. A pályázók köre

Pályázatot nyújthat be az az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal) igazolni tudja, és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, vagy valamelyik budapesti tagegyesületének tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a) illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

4. A pályázás módja

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt, és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A vakság fennállásának tényét a vakok személyi járadékát, vagy fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve munkáltatói igazolással kell alátámasztani. Bankszámlára érkező ellátások esetén a folyósító szerv igazolása kiváltható a két utolsó havi bankszámlakivonat másolatával, illetve az interneten lekérhető, a tárgyi jóváírásokat tartalmazó számlatörténettel.

Az előzőekben említett mellékletek hiányában benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázati adatlap az egyes támogatási jogcímekhez tartozó követelményekről még további információkat tartalmaz, ezek betartása is szükséges.

A pályázati adatlap letölthető az Alapítvány www.vaklakas.hu honlapjáról két formátumban (pdf-dokumentumként és az akadálymentes e-kitöltést támogató formátumban is), illetve személyesen átvehető a Hermina Egyesületnél, vagy a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületénél. Az adatlap része egy olyan nyilatkozat, amelyben a pályázó írásban hozzájárul, hogy a vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhet. Az adatlapon nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az adatlapot (függetlenül attól, hogy melyik formátumban történt a kitöltés) a pályázónak kinyomtatva, papíron kell aláírnia, két tanúval hitelesítve. Az aláírt és hitelesített adatlap beszkennelt formában e-mailben beküldhető.

Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását minden, jogszabályban nem tiltott módon jogosult ellenőrizni. Nem lehet támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója.

A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes vagy utólagos ellenőrzése érdekében, az esetleges külső szakértői közreműködés finanszírozásához a pályázónak 1000,- Ft ügyintézési díjat kell átutalnia az Alapítvány K and H Bank–nál vezetett: 10409015 – 50526588 – 89661009 számlaszámára.

A pályázathoz a díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell. Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázat személyes benyújtása esetén, méltányolható esetben, a díj az egyesületeknél készpénzben is fizethető.

5. A pályázat benyújtásának ideje és helye

A pályázatokat 2022. május 24-ig kell eljuttatni:

E-mail-en az info@vaklakas.hu címre, az aláírva beszkennelt adatlaphoz csatolva a kötelező vagy szükségesnek tartott mellékleteket. Az iratok beszkennelve, jól olvasható minőségben (nem fotóként, hanem PDF formátumban) csatolhatóak.

Postai úton a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének címére: 1406 Budapest, Pf.:44., a borítékon feltüntetve: Lakásalapítvány – 2022. évi pályázat

Személyes leadással a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületéhez vagy a Hermina Egyesülethez.

Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt legkésőbb 2022. május 24-én postára adják. A határidő lejártát követően benyújtott pályázat érvénytelen.

6. Az elbírálás módja

A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül dönt az Alapítvány kuratóriuma a támogatások odaítéléséről, elsősorban a pályázók rászorultsága alapján. A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljes körűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy elérhetőségüket (különösen mobiltelefon szám, e-mail cím) a pályázati adatlapon mindenképp tüntessék fel!

A pályázókat a pályázat eredményéről az Alapítvány kuratóriuma írásban értesíti, ezen túlmenően a nyertesek listáját saját honlapján közzé teszi.

7. A támogatás kifizetése és felhasználása

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás kifizetése elsősorban bankszámlára történő utalással, rendkívüli esetben készpénzzel történik.

A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban, szerződésben rögzíti. Az elnyert összeg átutalására a szerződés megkötését követően kerülhet sor.

A támogatás felhasználására és bizonylatokkal alátámasztott elszámolására adott határidőt a szerződés rögzíti. Ennek meghatározásakor irányadó szempont, hogy az elszámolás lehetőleg még a tárgyévben, de legkésőbb a következő évi pályázat kiírása előtt megtörténjen.

8. Egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az info@vaklakas.hu e-mail címre lehet eljuttatni, illetve érdeklődni lehet a 06-70-2108206 telefonszámon. Az adatlap kitöltéséhez az egyesületek ügyfélszolgálatánál kérhető segítség.

Az Alapítvány Alapító Okirata az Alapítvány honlapján megtekinthető.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. Az Alapítvány a K and H Banknál vezetett 10409015–50526588-89661009 számlaszámára várja a felajánlásokat, melyeket előre is köszön.

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlását is köszönettel fogadjuk! Amennyiben céljainkkal egyetért, és lehetősége van rá, kérjük, támogassa alapítványunkat!

Budapest, 2022. március

Az alapítvány kuratóriuma