Annak érdekében, hogy a repülőútjukon a fogyatékossággal élő személyek is biztonságosan, mindenki mással azonos módon tudjanak utazni, a jogszabályok által biztosított jogok – a szállítás megtagadásának tilalma, érkezési és távozási pontok kijelölése, segítségnyújtás a repülőtéren és a gép fedélzetén, valamint a tájékoztatáshoz való jog – a repülőtér vezetése, továbbá a légi fuvarozók, utazásszervezők oldalán kötelezettségként jelentkeznek.

Fontos alapelv a kötelezettség alóli mentesülés tilalma, vagyis e kötelezettségek teljesítése alól nem lehet „kibújni”.

A fogyatékos személyt e jogok megilletik akkortól, amikor jegyet vásárol, ill. helyet foglal valamilyen járatra egészen addig, amíg a megérkezését követően elhagyja a repülőtér területét. E jogokat díjmentesen kell biztosítani, és azok kizárólag biztonsági okból korlátozhatók. A helyfoglalás előtt a légi fuvarozónak, utazásszervezőnek meg kell győződnie arról, nincs-e ilyen biztonsági akadály.
A fenti jogokat, azok tartalmát, jelentését részletesebben is áttekintjük a következőkben. Kifejezetten a fogyatékos személyeket megillető jogokra fogunk csak kitérni, természetesen vannak olyan légiutasjogok is, melyek minden utast megilletnek, pl. járat késése vagy poggyász megrongálódása, elvesztése esetén, ezekről jelen cikkben nem ejtünk külön szót, de lehetőség van tájékozódni róluk pl. ezen az oldalon: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_hu.htm

 

A szállítás megtagadásának tilalma

Ez a tilalom a légi fuvarozót, valamint az utazásszervezőt érinti, és a helyfoglalás, illetve a beszállítás megtagadására vonatkozik. Nem tagadható meg a beszállítása annak, aki érvényes jeggyel és helyfoglalással rendelkezik.
Kivételt képez ez alól, azaz megtagadható a foglalás, ill. beszállítás, ha biztonsági követelménybe ütközne, vagy ha a beszállítás fizikailag lehetetlen a repülőgép vagy ajtóinak mérete miatt, pl. kerekesszékeseknél. Elutasítás esetén – lehetőség szerint – alternatív lehetőséget kell felajánlani, pl. átfoglalás. Ha ez nem lehetséges, akkor a jegy árát vissza kell téríteni (a kísérő jegyét is).
Biztonsági okból a légi fuvarozó, utazásszervező előírhatja, hogy más kísérje az adott személyt, aki ezt biztonságosabban tudja kivitelezni.
A légi fuvarozó a fogyatékos személyek szállítására vonatkozó biztonsági szabályokról, illetve a repülőgépek méretei miatti korlátozásokról közérthető módon tájékoztatást köteles adni, közzétenni. Az utazásszervező ezeket a biztonsági szabályokat és korlátozásokat köteles rendelkezésre bocsátani mindazon repülőjáratok vonatkozásában, amelyek az általa szervezett, értékesített vagy értékesítésre felkínált szervezett utazási formákban szerepelnek.

Érkezési és távozási pontok kijelölése

A repülőtér vezetése a fogyatékos emberek szervezeteinek bevonásával a helyi adottságok figyelembe vétele mellett a repülőtér területén belül vagy a repülőtér vezetésének közvetlen ellenőrzése alatt álló helyen, mind a terminálépületeken belül, mind azokon kívül köteles kijelölni azokat az érkezési és távozási pontokat, amelyeken a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek nehézség nélkül bejelenthetik érkezésüket a repülőtérre, és kérhetik a segítségnyújtást.
Az érkezési és távozási pontokat megfelelő jelzéssel kell ellátni, és azoknak – érthető formában – alapvető információval kell szolgálniuk a repülőtérről.

Információk továbbítása

A légi fuvarozó, utazásszervező köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy valamennyi értékesítési pontjukon – beleértve a telefonos és internetes értékesítést is – fogadják a segítségnyújtási igényekre vonatkozó bejelentéseket.
A repülő indulási időpontját megelőző 48 órán belül kapott kérést 36 órán belül továbbítani kell az indulási, érkezési és átszállási repülőterek vezetésének, valamint az üzemeltető légi fuvarozó részére, ha a helyfoglalás nem az adott légi fuvarozónál történt.

Repülőtéri segítségnyújtáshoz való jog

Ennek biztosításáért a repülőtér vezetése felel, a segítségnyújtásnak személyre szabottnak, az adott személy szükségleteit, igényeit figyelembe vevőnek kell lennie.
A segítségnyújtási kötelezettség akkor áll fenn, ha az erre való igényt 48 órával előbb bejelentették, továbbá az utas a gép indulása előtt 2 órával megjelenik a repülőtér határán belül a kijelölt helyen, vagy 1 órával előbb bejelentkezik utasfelvételre. Egyéb esetben is minden észszerűen elvárható lépést meg kell tenni ennek érdekében, de nem kötelezettség.
A segítségnyújtásnak ki kell terjednie arra, hogy az adott személy a kijelölt helyen bejelenthesse megérkezését, kérhesse a segítséget; a kijelölt pontokról eljuthasson az utasfelvételi pulthoz; felvételben részesülhessen, poggyászt feladhasson; eljusson a gépig, majd akár felvonó, akár egyéb segítséggel bejuthasson a gépbe, ott a helyére, mosdóba; elhelyezhesse, majd felvehesse poggyászát; leszállás, átszállás esetén csatlakozó járat elérése, stb. érdekében történő segítség. A kísérő segítségnyújtását is lehetővé kell tenni.
A repülőtér feladata még a mozgást segítő eszköz földi kezelése, károsodott, elveszett eszköz ideiglenes helyettesítése, elismert segítőkutyák földi kezelése, a repülőjáratok igénybe vételéhez szükséges információk megfelelően érthető formában való közlése.

Légi fuvarozók általi segítségnyújtás

A légi fuvarozó a fogyatékos személyeknek – ha időben bejelentik ilyen igényüket és időben megjelennek – köteles térítésmentesen segítséget nyújtani.
Ez a kötelezettség kiterjed az elismert vezetőkutyák utastéri szállítására a nemzeti jogszabályok szerint, személyenként maximum két mozgást segítő eszköz szállítására (48 órával előbbi bejelentés esetén, ill. a fedélzeten lévő hely függvényében). A segítségnyújtásba beletartozik a repülőjáratra vonatkozó lényeges információk megfelelő formában való közlése; az üléshelyek kiosztásánál az egyéni szükségletek figyelembe vétele, a biztonsági szabályok keretei, ill. a rendelkezésre álló helyek függvényében; segítség a mosdóba eljutáshoz.

Jogok érvényesítése:

Amennyiben az utazás során mégis probléma adódna, a fentebbi jogokat nem vagy nem megfelelően biztosítják a fogyatékos utas számára, az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet.
1. Kártérítési igény:
Kártérítés az elveszett, megrongálódott eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatban kérhető.
Ha a repülőtéri kezelés vagy repülőgép fedélzetén történő szállítás során kerekesszékek, egyéb, mozgást segítő berendezések vagy segítő eszközök elvesznek vagy megrongálódnak, az utast, akihez ezek az eszközök tartoznak, kártérítésben kell részesíteni, összhangban a nemzetközi, közösségi és nemzeti jogi előírásokkal.
2. Panasztételi és egyéb eljárások:
Első lépésként a repülőtér vezetéséhez, vagy a légi fuvarozóhoz fordulhat, aki úgy ítéli meg, hogy a fentebb leírt jogait megsértették. Ha a benyújtott panasz másik tagállam szervének hatáskörébe tartozik, azt továbbítani kell.
A fenti jelzés eredménytelensége esetén eljárás indítható részint az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt az alapvető jogok biztosánál, illetve lehetőség van pl. kártérítés, sérelemdíj iránti igény érvényesítésére is.

Fogyatékossággal élő utasok jogairól rendelkező jogszabályok

– Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól
– A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
– A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény
– Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény.

Dr. Weninger Magda
jogtanácsos