Loading...

Általános Szerződési Feltételek

 Közzététel dátuma: (2018.11.16)

Bevezető

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetsége (továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a www.mvgyosz.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) megtalálható.

Az ÁFSZ a Google Play Áruházból és az App Store áruházból letölthető „Hangoskönyvtár MVGYOSZ) online hangoskönyvtár megrendelése során a megrendelés adataival együttesen határozza meg a Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.

Az ÁSZF-et a Szolgáltató a honlapján ingyenesen elérhetővé teszi. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely esetén az új szöveget a változások hatálybalépését 15 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni a 4.1. pontban részletezett eljárási rend szabályai szerint.

Szolgáltató kijelenti, hogy jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Külön nem minősül írásbeli szerződésnek, azonban az alkalmazás letöltésével együtt elfogadható. Az online hangoskönyvtárat látogató, illetve az ott regisztráló személyek a regisztráció, illetve az ott elérhető szolgáltatások igénybe vétele által elismerik, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasták, értelmezték, valamint, hogy azt magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:

Teljes név: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Rövidített név: MVGYOSZ
1146 Budapest, Hermina út 47.
Számlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 16200106-00066354
Adószám: 19002464-2-42
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék: 01-02-0000551
A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége
E-mail: hangoskonyvtar@mvgyosz.hu
Telefon: 06-1-384-8440
Fax: 06-1-387-2951

1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

Szolgáltató vállalja, hogy megrendelő részére az általa a hangoskönyvtár alkalmazásban kiválasztott szolgáltatást nyújtja, amennyiben megrendelő tagja a szolgáltatónak vagy azon tagegyesületének, amely használja a szolgáltató tagnyilvántartó adatbázisát, ahol nyilvántartásba vették az alábbi adatokkal: név, lakcím, levelezési cím, e-mail cím, törzsszám.

Megrendelő az MVGYOSZ hangoskönyvtárának olvasója, aki az alkalmazás használatának engedélyezésével hangoskönyveket tölthet le, amelyeket mások részére nem továbbíthat, egyéb úton nyilvánosan nem oszthat meg, azokat kizárólag azon az okostelefonján halgathatja meg, amelyre letöltötte a könyveket. A Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, az MVGYOSZ tagnyilvántartó adatbázisának adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint engedélyezetten jöhet létre.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy az online hangoskönyvtár alkalmazását karban tartsa és fejlessze, biztosítsa a hozzáférést az online hangoskönyvtár állományához, annak adatbázisát folyamatosan bővítse.

2.1.2. Tekintettel arra, hogy a magyar hatóságok, illetve jogalkalmazó szervek (pl. bíróságok, ügyészség, stb.) részére a hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Szolgáltató szerverei működésébe beavatkozzanak (pl. a szerver működésének részleges, vagy teljes felfüggesztése), a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezései között előzetesen tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik megakadályozni az ilyen jellegű teljes, vagy részleges működési korlátozást, illetve annak idejét a lehető legkevesebb tartamra mérsékelni.

2.2.1. A szolgáltatás megrendelése az alkalmazás letöltésével, illetve annak aktivizálása során az adatkezeléshez történő hozzájárulás engedélyezésével és az ÁSZF elfogadásával jön létre.

Az online hangoskönyvtár alkalmazás megrendelés (továbbiakban: megrendelés) az app store és a google plai internetes felületen történik.

A megrendelés az online hangoskönyv alkalmazás aktívvá válásával jön létre, amely által a megrendelő a szolgáltató online hangoskönyvtárának az olvasójává válik.

A szolgáltató által engedélyezett alkalmazás használatával a felek között szerződés jön létre, melyet a Szolgáltató nyilvántart.

2.2.2. A Szolgáltató az olvasói jogviszonyt a jogosultság beazonosítását követően azonnal köteles biztosítani.

2.3. Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.

2.4. Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti a honlapon elérhető tagnyilvántartó adatbázis adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint.

2.5. Szolgáltató felelős a hangoskönyvek tárolására szolgáló Amazon tárhely beállításaiért és a kapacitásáért, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

2.6. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti, a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett – jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

2.7. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – kivéve a szolgáltató vagy a szolgáltatás megszűnésének esetét – köteles megtenni mindent a hiba azonnali elhárítása érdekében.

2.8. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja megrendelő részére az Amazon Tárhelyen elhelyezett hangoskönyvek elérhetőségét és letölthetőségét.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról, kezeléséről, adattovábbításról az MVGYOSZ tagnyilvántartó adatbázisának adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint felvilágosítást kérni, illetve az adatai kezelésére vonatkozóan utasítást adni (adatai módosítását, javítását kérni, az adatkezelést, illetve adattovábbítást általánosságban, vagy egyes kezelési módok tekintetében megtiltani).

3.2. Megrendelő köteles a Szolgáltató alkalmazására történő regisztrációkor, illetve szolgáltatásainak megrendelésekor saját valós adatait helyesen megadni. A megrendelő adatainak valóságát a Szolgáltató saját hatáskörben vizsgálja, amennyiben tudomást szerez arról, hogy e körben a Megrendelő akár véletlenül megtévesztette, úgy jogosult a megrendelő részére nyújtandó szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amígaz nem igazolja a megadott adatok valódi voltát.

3.3. Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelőséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése tilos.

3.4. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 8 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.

3.5. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

3.6. Megrendelő kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait csak a megfelelő technikai feltételek mellett (stabil internet kapcsolat, megfelelő internet-böngészőprogram és ennek futtatására képes okostelefon) tudja igénybe venni. Ezekről a Megrendelőnek kell előzetesen tájékozódnia és gondoskodnia, ellenkező esetben a Szolgáltató szolgáltatását nem tudja igénybe venni.

4. Szerződés módosítása

4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 16. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenet, illetve erről a megrendelőnek egyidejűleg e-mail útján küldött értesítéssel történik.

4.2. Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel értesíthetik egymást joghatályosan.

5. Az ÁSZF hatálya

5.1. Jelen ÁSZF a kihirdetésétől (honlapon való megjelenésétől) számított 16. napon lép hatályba

A szerződő felek a szerződést határozatlan időre kötik.

5.2. A szolgáltatási szerződés az online hangoskönyv alkalmazás használatának Szolgáltató általi engedélyezésével llép hatályba.

5.3. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő tagdíjfizetési kötelezettségének szolgáltató írásos felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 munkanap tartamú – póthatáridőig nem tesz eleget.

5.4. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő őt a szolgáltatásnyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. éviCVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

6.2. Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a

Szolgáltató székhelye szerinti járási bíróság vagy Törvényszék illetékességének.

6.3. A Szolgáltató által működtetett alkalmazás egésze, illetve annak részlete, valamint az azon elérhető tartalmak, továbbá az alkalmazás terjesztésének tekintetében a Szolgáltató jogfenntartással él, és megtiltja írásos előzetes

hozzájárulása nélkül az előbbiek letöltését, tárolását, bárminemű feldolgozását és értékesítését. Az alkalmazásban elérhető tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak.

6.4. Ha az ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

6.5. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egyes esetekben az ÁSZF-ben foglaltakhoz képest engedményt tesz, nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Budapest, 2018. október 8.

dr. Nagy Sándor
elnök

mvgyosz.hu

Szövegméret

  • növelés
  • Decrease
  • normál

Current Size: 80%

Oldalstílus

Current Style: Fekete/Fehér

Nyelvek